Ochrana osobních ůdajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a elektronických dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky traiva-shop.cz, ochranne-pomucky.shop, pasky.shop, bezpecnostni-tabulky.shop, hasici-pristroje.shop, lekarnicky.shop, bezpecnostni.shop, může být ze strany firmy Traiva Safety s.r.o. (dále jen "Provozovatel"), podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.


Předávání osobních údajů

Provozovatel nespolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese admin@traiva.cz nebo na poštovní adrese: TRAIVA s. r. o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava.


Kódy třetích stran

Na našich webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.


Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.


Soubory a uživatelský obsah

Na stránky Provozovatele mohou uživatelé nahrávat vlastní soubory. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za tyto uživatelské soubory. Je přísně zakázáno nahrávat soubory porušující autorská práva, jakékoliv skripty vytěžující výkon serveru nebo pokoušející se o prolomení ochrany serveru, soubory jejíž obsah porušuje zákony České Republiky nebo dobré jméno firmy Traiva. Dále je zakázáno nahrávat soubory které nejsou aktivně využívány. Provozovatel si vyhrazuje právo jakékoliv podezřelé soubory bez předchozího varování smazat.


Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.


Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.


Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

NESOUHLAS NEBO ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Co dělat, pokud s něčím nesouhlasíte

Návody, jak smazat soubory cookies: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozila Firefox, Google Chrome, Opera, Safari

Formulář pro vyřazení Vaší emailové adresy z emailové databáze

Formulář pro odstranění veškerých Vašich osobních dat dle zákona (GDPR)

Pravidla ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů zjednodušeně

- důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (objednávky), plnění právní povinnosti správce a oprávněný zájem poskytovatele. Vaše osobní údaje prostě potřebujeme pro vyřízení a zaslání objednávky, jinak bychom Vám ani nemohli nic poslat, případně Vás informovat o důležitých informacích k nakoupeným výrobkům nebo službám. Stejně jako bychom Vám nemohli poslat informace o novinkách, které jsou součástí výrobků nebo služby. Bez toho by naše služby nemohly fungovat.
- pro provoz služby na internetu využíváme služby poskytovatele webhostingu a serverhostingu ( firmem WEDOS Internet, a.s.a INTERNET CZ, a.s. ) které jsou prověřeny z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů a máme uzavřenou patřičnou smlouvu a dohodu o mlčenlivosti.
- na Váš e-mail můžeme zaslat informace týkající se nakoupených výrobků nebo služeb a výrobků souvisejících vždy max. 1x za měsíc a toto zasílání můžete kdykoliv odhlásit


CO UPRAVUJE TATO PŘÍLOHA

Způsob nakládání s osobními údaji Uživatelů eshopů Traiva, vyplývají z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).

DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

1. a) Poskytovatel – TRAIVA s.r.o. se sídlem Pohraniční 104, Ostrava, 703 00, IČO 25380141, DIČ CZ25380141
1. b) Smlouva – Objednávka výrobků nebo služeb z eshopů uzavřená v elektronické podobě, nebo telefonicky mezi Provozovatelem a Uživatelem;
2. c) Dotazy a poptávky – telefonické a emailové dotazy a poptávky.
3. d) Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu nebo zadala dotaz nebo poptávku.

Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového formuláře eshopů Traiva, zasláním poptávky nebo dotazu potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce, poptávce nebo dotazu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení požadavku (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro vyřízení požadavku, vedení záruky a v případě souhlasu také po zasílání novinek a účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění požadavků používá webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním registračního formuláře:
- 1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely vyřízení požadavku

1.12 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním registračního formuláře a zaškrtnutím pole "Ano, přeji si přidat do e-mailového seznamu" navíc:
- 1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání novinek v , obchodních sdělení, a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele, ne však častěji, než 1x měsíčně, a zároveň
- 2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.12.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
- 3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat.

1.13 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.


II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na https://www.traiva.cz (dále jen „licenční smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 - 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
1. běžné osobní údaje,
2. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR,
které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování licence softwaru Traiva formou licenční smlouvy.

2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelu podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu).

2.8 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu aplikace. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemne informovat o všech zamýšlených zmenách týkajících se prijetí dalších zpracovatelu nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vuci temto zmenám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelum v postavení zpracovatele osobních údaju stejné povinnosti na ochranu osobních údaju, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údaju bude zabezpeceno zejména následujícím zpusobem:
- 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování licence softwaru Traiva formou licenční smlouvy.
- 2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizacne zabezpecí ochranu zpracovávaných osobních údaju tak, aby nemohlo dojít k neoprávnenému nebo nahodilému prístupu k údajum, k jejich zmene, znicení ci ztráte, neoprávneným prenosum, k jejich jinému neoprávnenému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálne a organizacne nepretržite po dobu zpracovávání údaju zabezpeceny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údaju, vyplývající z právních predpisu.
- 3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
- 4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údaju podléhá interním bezpecnostním predpisum Poskytovatele.
- 5. K osobním údajum budou mít prístup pouze oprávnené osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údaju a každá taková osoba bude pristupovat k osobním údajům pod svým jednoznacným identifikátorem.
- 6. Oprávnené osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlcenlivost o osobních údajích a o bezpecnostních opatreních, jejichž zverejnení by ohrozilo jejich zabezpecení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávnené osoby bude trvat i po skoncení pracovneprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
- 7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
- 8. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.


III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.
3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.
3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: admin@traiva.cz.
3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


V Ostravě dne 4. 5. 2018
Ing. Karel Ospalík, jednatel