CLP tabulky (GHS)

Tabulky pro značení chemických látek

Označování obalů provádí výrobce, dovozce nebo následný uživatel (tedy firma – zaměstnavatel). Pokud např. na vašich pracovištích přeléváte chemické látky do menších obalů, je nutné, abyste provedli označení těchto "náhradních" obalů.

Látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná a zabalená v obalu musí být označena štítkem, který obsahuje předepsané prvky. Minimální rozměry štítků se stanoví dle velikosti obalu. Výstražné symboly nebezpečnosti sdělují specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Signální slova označují příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti, rozlišují se tyto dvě úrovně: "nebezpečí" (označuje závažnější kategorie nebezpečnosti) a "varování" (označuje méně závažné kategorie nebezpečnosti).

Výstražné symboly nebezpečnosti mají tvar čtverce postaveného na vrchol. Každý výstražný symbol nebezpečnosti pokrývá nejméně jednu patnáctinu povrchové plochy harmonizovaného štítku, nesmí však být menší než 1 cm2.

Velikost CLP (GHS) značky se stanovuje dle objemu chemické látky:
- nepřesahující 3 litry - alespoň 52x74 mm (A8), velikost piktogramu alespoň 16x16 mm
- větší než 3 litry, ale nepřesahující 50 litrů - alespoň 74x105 mm (A7), velikost piktogramu alespoň 23x23 mm
- větší než 50 litrů, ale nepřesahující 500 litrů - alespoň 105x148 mm (A6), velikost piktogramu alespoň 32x32 mm
- větší než 500 litrů - alespoň 148x210 mm (A5), velikost piktogramu alespoň 45x45 mm

Zobrazuji 1 až 20 z 27 položek